Biologiniai Ginklai

Pavadinimas biologinis ginklas apima visas gyvybės naikinimo priemones kai naudojama biologinė medžiaga. Šiuo metu populiarumu pasižymi RNA vakcinos, kurios išbandomos ant nieko dėtų piliečių kailio, o dabar norima persimesti ant gyvūnų ir augalijos.


Viena iš laiką lenkiančių gydytojų, kurie nagrinėja nano technologijom paskirtas priemones, skirtas mažinti visko kas gyva skaičių, yra Ana Maria Mihalcea.

Jos tyrimai atskleidžia vaizdą vertą Stephen King plunksnos. Kaip vienas iš K.Švabo patarėjų išsireiškė, kad ankstesniems diktatoriams net nesisapnavo kad taip lengva bus kontroliuoti žmones.

Ana Maria Mihalcea savo atradimus skelbia Substack platformoje. Informacija yra nemokama, bet tie kurie gali paremti jos atradimus, gali prisidėti nario mokesčiu.

Vienas iš sukrečiančių atradimų ra apie hydrogelį, kuris naudojamas RNA injekcijose tam kad spyglio proteinas galėtų nekliudomas patekti į žmogaus kūną.

Šiuo atveju, hydrogelis tarnauja informacijos kodavimui, saugojimui, iššifravimui, etc.

Daugiau apie tai galite pasiskaityti čia.

Hmm, ši nuostabi priemonė nukeliaut pas Abraomą turi tiek šalutinių poveikių. Kokia nuostabi įvairovė kad nebūtų nuobodu ir kad atsibostų dėlioti taškus ant I, nes tiek daug informacijos, kuri pasirodo paremta faktais, ania?


Šaltinis


Mokslas žengia į priekį.

Jeffrerey Jaxen ir Del Bigtree dalinasi informacija apie kuriamas savaime platinamas vakcinas kurios apsaugos nuo galimų pandemijų. Visai neblogas planas mažinti žmonių populiacijai ar ne? Sukūrei virusą ar bakteriją laboratorijoje, po to paleidai biologinį ginklą, kuris vadinamas vakcina, ir voila: žmonių turtai atliks saujelei nusikaltėlių kuriems vis ne gana.


TUCKER CARLSON: “How can world governments kill more than 10 million people and leave some large undetermined number disabled for life? And not say a word about it. Not apologize. Not work to fix it. Not work to make the families whole. I mean, just leave it by the side of the road like a corpse and keep marching. I don’t understand that. How can that happen?

STEVE KIRSCH: “Believe me, I’m surprised, as well. You know, I can’t get an audience with anybody in the United States Congress. Except for Senator Ron Johnson. Like, I can’t have a dialogue. They won’t talk to me. Nobody wants to know. They don’t want to know the truth. It’s like autism in this country. You know, autism has been around for a very long time. And we’ve known from the statistics that vaccines cause autism. It’s the leading cause of autism. Now, can we even get a discussion about that?”

TUCKER CARLSON: “May I? May I ask you to pause that? I mean, the statement you just made is verboten. I mean, no person who wanted to say work at the Atlantic magazine or who takes the New York Times on a daily basis would ever say something like that because you’re not allowed to say that. Tell us why you say that?”

STEVE KIRSCH: “Because it’s true. I’ve collected my own data just independently, to look at, at the connection between vaccines and autism. And it’s amazing. I had over 10,000 parents, tell me about their kids. And I said, hey, tell me about your kids. Tell me how many vaccines they got, and tell me if they have autism. Tell me if they have ADHD. You know, just tell me about your kids. Tell me about the medical conditions. And tell me about how many shots they get. And it’s a straight line. The more shots you get, the more likely you are to get autism. And it’s the same thing for ADHD. It’s the same thing for PANDAS. It’s the same thing for autoimmune diseases. I mean that it is basically the more shots you get, the less healthy the kids are.”


TUCKERIS CARLSONAS: „Kaip pasaulio vyriausybės gali nužudyti daugiau nei 10 milijonų žmonių ir palikti didelį neapibrėžtą skaičių neįgalų visam gyvenimui? Ir nesakyk apie tai nė žodžio. Ne atsiprašyti. Nedirba taisyti. Nedirbkite, kad šeimos būtų vientisos. Turiu galvoje, tiesiog palikite jį šalia kelio kaip lavoną ir žygiuokite toliau. aš to nesuprantu. Kaip tai gali atsitikti?

STEVE KIRSCH: „Patikėkite manimi, aš taip pat nustebęs. Žinote, aš negaliu susitikti su niekuo iš Jungtinių Valstijų Kongreso. Išskyrus senatorių Roną Johnsoną. Pavyzdžiui, aš negaliu turėti dialogo. Jie su manimi nekalbės. Niekas nenori žinoti. Jie nenori žinoti tiesos. Tai kaip autizmas šioje šalyje. Žinote, autizmas egzistuoja labai seniai. Ir iš statistikos žinojome, kad vakcinos sukelia autizmą. Tai yra pagrindinė autizmo priežastis. O dabar ar galime pradėti apie tai diskutuoti?

TUCKER CARLSON: „Ar galiu? Ar galiu paprašyti tavęs tai sustabdyti? Aš turiu galvoje, jūsų ką tik pareikštas teiginys yra uždraustas. Turiu galvoje, kad joks žmogus, norėjęs sakyti, kad dirba žurnale „Atlantic“ arba kasdien skaito „New York Times“, niekada nieko panašaus nepasakytų, nes tau neleidžiama to sakyti. Pasakyk mums, kodėl taip sakai?

STEVE KIRSCH: „Nes tai tiesa. Aš rinkau savo duomenis tiesiog savarankiškai, kad galėčiau pažvelgti į ryšį tarp vakcinų ir autizmo. Ir tai nuostabu. Turėjau daugiau nei 10 000 tėvų, papasakokite apie jų vaikus. Ir aš pasakiau: ei, papasakok apie savo vaikus. Pasakykite man, kiek vakcinų jie gavo, ir pasakykite, ar jie turi autizmą. Pasakykite man, ar jie turi ADHD. Žinai, tiesiog papasakok apie savo vaikus. Papasakokite apie sveikatos būklę. Ir pasakykite man, kiek kadrų jie gauna. Ir tai yra tiesi linija. Kuo daugiau šūvių padarysite, tuo didesnė tikimybė susirgti autizmu. Ir tai yra tas pats su ADHD. Tas pats pasakytina apie PANDAS. Tas pats pasakytina apie autoimunines ligas. Aš turiu galvoje, kad kuo daugiau šūvių padarysite, tuo mažiau sveiki vaikai.

“NO LIVES WERE SAVED” by the COVID-19 injections, says researcher and scientist
@denisrancourt
.

In fact, Rancourt and his fellow scientists found in their analysis that all-cause mortality INCREASED every time the COVID-19 shots were deployed.

Here’s the 50,000-foot view:

For every 800 injections administered, Rancourt and his colleagues concluded in their 180-page paper that one vaccine-related death occurred.

This 1-in-800 number becomes even more alarming when you consider how many doses were given.

At the time of Rancourt and colleagues’ report, 13.5 billion COVID-19 injections were administered.

Divide that number by 800, and you end up with approximately 17 million COVID-19 vaccine-related deaths.


Tiesą sakant, Rancourt ir jo kolegos mokslininkai atlikę analizę nustatė, kad mirtingumas dėl visų priežasčių DIDĖJO kiekvieną kartą, kai buvo panaudoti COVID-19 injekcijos.

Štai 50 000 pėdų aukščio vaizdas:

Rancourtas ir jo kolegos savo 180 puslapių dokumente padarė išvadą, kad kas 800 suleistų injekcijų atsitiko viena su vakcina susijusi mirtis.

Šis skaičius 1 iš 800 tampa dar labiau nerimą keliantis, kai įvertinate, kiek dozių buvo suleista.

Tuo metu, kai Rancourt ir kolegos rengė pranešimą, buvo žmonėms suleista 13,5 mlrd. COVID-19 injekcijų.

Padalinkite šį skaičių iš 800 ir gausite maždaug 17 milijonų su COVID-19 vakcina susijusių mirčių.

Šiame video Pfizer bosas porina kad jau 2019 metais su komanda sutarė kad reikia iki 2023 metų įvykdyti žmonių populiacijos, kurie neturi prieigos prie medicinos, suteikti nemokamų injekcijų, kurios veikia kaip vaistai, pasiekiamumą penkiasdešimčia procentų.Albertas Bourla konstatuoja kad šis planas įvykdytas. Ponas Švabas tam pritaria.


Šunybės buvo daromos visada. SV40 yra biologinis ginklas kuris sukelia karcinogenines ligas, sukurtas Amerikos žvalgybos dar 1960 metais.

Eric Clapton, atlikėjas, kūrėjas ir muzikantas pasidalino savo patirtimi po gautų RNA injekcijų.

Manote kad kas nors atkreipė dėmesį į muzikanto Eric Clapton liudijimus apie patirtą žalą? Prieš porą metų jis susilaukė įvairiausių komentarų iš savo kolegų, tokių kaip vaisinis pyragėlis.

Šaltinis

Šaltinis

Pasak gydytojos Jane Ruby, žmonių gąsdinimas paukščių gripu yra eiilinis mulkinimas kuris naudingas tik tiems kurie siūlo apsisaugojimo priemones.

Gan liūdna, kad diagnozei nustatyti siūlomas pagarsėjęs savo tinginyste PCR testas apie kurį jo išradėjas, Nobelio premijos laureatas ne kartą yra pasakęs, kad tai netinkamas instrumentas diagnozuoti ligos sukėlėjus.

Bet ką gali padaryti eilinis pilietis, kuriam išplautos smegenys žiūrint televiziją ir gaunant informaciją iš tokių pačių kaip ir jis?

Leave a Comment